Általános szerződési feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a 2024.04.11. napján megtartásra kerülő Audiosmart rendezvényhez (a továbbiakban: Rendezvény vagy Audiosmart) kapcsolódóan határozza meg a Rendezvényen résztvevők jegyvásárlók, látogatók Rendezvényen való részvételének, a Rendezvény látogatásának általános feltételeit.

 

A jegyvásárlással, illetve a Rendezvényre való belépéssel a ÁSZF a Rendezvény látogatói a jelen ÁSZF-et elfogadják.

 

  1. Fogalom meghatározások: 

Helyszín: A Rendezvény helyszíne: a Millenáris (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.) G épülete  

Jegy: A Rendezvényen történő részvételi jogosultságot megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

Jegyvásárló: a Jegyet a Szervezőtől, vagy annak értékesítési partnereitől megvásárló, vagy ingyenes jegyet jogszerűen letöltő, illetve bármely jogcímen érvényes Jeggyel rendelkező személy.

Közreműködő: a Szervezővel jogviszonyban álló, a Rendezvény létrejöttében a Szervezővel fennálló jogviszonya alapján közreműködő természetes vagy jogi személy (alvállalkozó, partner, megbízott stb.).

Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

Szervező: a Rendezvény szervezője, a Betone Network Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 26/B alagsor 1. ajtó) 

Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szervezők a Rendezvényen, akár ingyen, akár ellenérték fejében a Résztvevők számára hozzáférhetővé tesznek.

 

  1. Az ÁSZF hatálya: 

 

2.1. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Rendezvényre, és a Rendezvénnyel kapcsolatban a Szervező által megszerzett jogok időtartamára.

2.2. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Rendezvényen résztvevő valamennyi személyre. A Szervezők és a Közreműködők közötti jogviszony feltételeit a közöttük létrejött szerződés tartalmazza.

2.3. Látogató tudomásul veszi, hogy Szervező a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani, különösen jogszabályi rendelkezések változása, illetőleg a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok megvalósítása céljából. A jelen ÁSZF módosítása a módosított tartalmú ÁSZF-nek az Audiosmart honlapján történő közzétételével lép hatályba.

2.4. A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával, illetve a Látogató a Rendezvényre belépéssel a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja.

2.5. Aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá, tudomásul veszi, hogy a Szervezővel szemben sem a Jegy, sem a jelen ÁSZF alapján semminemű jogosultság nem illeti meg.

  1. A Jegyvásárlók jogosultságai: 

 

3.1. A Jegy jogszerű megszerzésével a Jegyvásárló jogosultságot szerez a Rendezvényen, a programokon való részvételre, és a Jeggyel igénybe vehető Szolgáltatások igénybevételére.

3.2. A Rendezvényen elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét Szervező alakítja ki, a Szervező a műsorváltozás jogát fenntartja.  Szervező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, azonban a Jegyvásárló elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a Szervező jogosult a meghirdetett programoktól eltérni, más, eltérő vagy kevesebb programot biztosítani, melyből eredően a Jegyvásárló semminemű igényt vagy követelést nem támaszthat.

 

  1. Jegy, jegyvásárlás: 

4.1. A Szervező elektronikus úton történő jegyvásárlást tesz lehetővé. A Jegyvásárló a szükséges adatok megadása és a sikeres pénzügyi teljesítés után, illetve amennyiben a feltételeknek megfelel, úgy az ingyenes letöltéssel kapja meg a Rendezvény belépésére jogosító Jegyeket, kódokat. A Jegyet a Jegyvásárló a Rendezvényre belépéskor köteles előzetesen kinyomtatva, vagy elektronikus azonosításra alkalmas módon a beléptető személyzetnek bemutatni. A megvásárolt vagy ingyenesen letöltött Jegyet a Jegyvásárló érkezéskor, a Szervező jegyérvényesítő pontjain tudja bemutatni, ezzel válva jogosulttá az Audiosmart Rendezvény programjainak látogatására.

4.2 A Jegyekhez kapcsolódó egyes kedvezményekre (pld. diákjegy) való jogosultságokat a Jegyvásárló köteles a helyszínen a Jegy bemutatásakor okmányokkal igazolni. A kedvezményekre való jogosultság igazolásának hiányában a kedvezményes / ingyenes Jeggyel a Rendezvényre való belépés, a programokon való részvétel megtagadható.

4.3 A Rendezvényre szóló Jegyek nem visszaválthatók.

  1. Részvétel a Rendezvényen: 

5.1. Látogató a Rendezvény területén köteles az általános magatartási normákat, a jogszabályokat és a jelen ÁSZF-et betartani, továbbá köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, cselekedettől, mely mások személyiségi jogait, egészségét, testi épségét, életét vagy vagyonát sértheti vagy veszélyeztetheti.

5.2. A Szervezők előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle promóciós vagy reklámtevékenység, kereskedelmi, gazdasági tevékenység folytatása, illetve adománygyűjtés a Rendezvény helyszínén.

5.3. A Rendezvény területén szeszes itallal 18 éven aluliakat és ittas személyeket kiszolgálni tilos.

5.4. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen tilos a szervezett programokon kívüli és azokkal össze nem függő bármilyen gyűlés, demonstráció szervezése, tartása.

5.5. A Látogató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendezvényről hang-, és képfelvétel készül. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak élőben közvetítéséhez és felvételen történő rögzítéséhez, valamint az így készült hang-, és /vagy képfelvétel korlátlan közléséhez, azzal, hogy a Látogató kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti felvételeken a Szervező korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ideértve azt, hogy a Szervező jogosult a Rendezvényről készült felvételeket reklámcélra korlátlanul felhasználni. Fentiek alapján a Szervező jogosult a Rendezvényről készült, a Látogatók képmását, megnyilvánulásait tartalmazó kép-, és hangfelvételek korlátozás nélküli hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítése céljából), nyilvánosságra hozatalára, hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására stb. Látogatót a felvételek rögzítéséért és felhasználásáért sem ellenérték, sem bárminemű ellenszolgáltatás nem illeti meg.

5.6. A Látogató nem jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel rögzítésére, készítésére, és nem jogosult a Rendezvényt élőben sem közvetíteni, ideértve a social media oldalakon történő közvetítést.

 

5.7 A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére alkoholt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, sokkolót, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Drónt a Rendezvény területére behozni tilos. Fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat vagy anyagot tilos behozni a Rendezvény területére. Közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, kismotor, görkorcsolya, gördeszka, babakocsi stb.) abban az esetben lehet behozni, ha az eszköz összehajtható és kézben hordozható.

A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be. A Szervező jogosult a fentiek betartását a Rendezvény teljes területén szúrópróba-szerűen (csomag- és ruházatátvizsgálással) ellenőrizni, amelynek a Látogató köteles alávetni magát. A tilalmat megsértő vagy a vizsgálatnak magát alá nem vető Látogatót a Szervező jogosult a Rendezvény területéről eltávolítani.

 

5.8 A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon kívül egyéb háziállat nem hozható be.

 

5.9  A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti. A dohányzás kizárólag az épületen kívül az erre kijelölt helyeken megengedett, egyéb területeken a dohányzás tilos. Láthatóan zavart viselkedésű (például súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló) személy a Rendezvényen érvényes Jeggyel sem tartózkodhat, a Rendezvényről eltávolítható.

 

5.10 A Rendezvény területén a Szervező közreműködői biztosítják a jogszabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a Szervező közreműködőivel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. A Szervező erre feljogosított dolgozóinak intézkedései a Látogatókra nézve kötelező érvényűek. Rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a Látogató köteles pontosan és maradéktalanul betartani a dolgozók utasításait, ideértve a kiürítésre vonatkozó utasításokat is.

 

5.11 A Látogató köteles a Helyszínt, annak helyiségeit és a Millenáris területét   rendeltetésének megfelelően használni és a környezetet rendben tartani.

 

5.12 A Látogató köteles a jogszabályokat és az emberi együttélés szabályait betartani, és tartózkodni a Rendezvény és mások zavarásától.

 

5.13 A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen ÁSZF-nek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagyonát vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, továbbá másokat megbotránkoztathat. A Szervező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a hulladék elhelyezésére.

 

5.14 A Rendezvényre nem vihető be molino, A/4-es méretnél nagyobb felirat vagy zajkeltésre alkalmas eszköz. Figyelemmel arra, hogy a Rendezvényen podcast felvétel zajlik, a Látogatók sem hangoskodással, bekiabálással, sem egyéb módon nem zavarhatják meg sem a felvételt, sem a Rendezvényt.   

 

5.15 A jelen ÁSZF rendelkezéseink be nem tartása, vagy a jogszabályok megszegése, rendzavarás, illetve kirívóan közösségellenes viselkedés esetén az érintett Látogató a Rendezvényről eltávolítható.

 

  1. Felelősség: 

6.1. A Rendezvényen nyújtott programokat, szolgáltatásokat szükség esetén a Szervező módosíthatja, melyből eredően Látogató igényt vagy követelést nem támaszthat. Szervező a műsorváltozás jogát fenntartja.

6.2. A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Szervező a Rendezvényre bevitt értéktárgyakért, ingóságokért való felelősségét kizárja.

6.3. Látogató kijelenti, hogy az általa a jegyvásárlás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a helytelen, pontatlan vagy téves adatokból eredő kárért a Szervezők nem vállalnak felelősséget.

6.4. Látogató tudomásul veszi, hogy bármely fizetési mód során felmerülő visszaélésért vagy kárért a Szervező nem felel (pl. illetéktelen bankkártya használat, jogosulatlan utalás, stb.).

6.5. Látogató teljes felelősséggel tartozik az általa okozott károkért, így a Szervező, a Helyszín, szerződéses partnereik, a Közreműködők, a többi látogató és harmadik személyek felé is.

  1. Szerzői jogok és védjegyek 

7.1. A Rendezvény weboldalán, közösségi média oldalán, a Rendezvényen, minden online és offline médiában, valamint plakátokon, szórólapokon stb. megjelenő logók, védjegyek, információk és anyagok a Szervező, illetve a Rendezvény szponzorainak és szerződéses partnereinek kizárólagos szellemi tulajdonát képezik; így ezen megjelöléseket sem a Látogatók sem harmadik személyek nem használhatják, nem másolhatják, nem jeleníthetik meg a szellemi tulajdon jogosultjának írásbeli hozzájárulása nélkül.

  1. Vis Maior 

Amennyiben bűncselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő  megmozdulás, baleset, tűz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési  zavar/akadályozás, karantén, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más  olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szervező hatókörén kívül esik, a Szervező nem képes valamely kötelezettségének eleget tenni,  úgy a Szervező nem tartozik felelősséggel a Jegyvásárlók felé semmilyen veszteségért vagy kárért,  amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind a Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy bármely Szolgáltatására.

  1. Záró rendelkezések 

A Rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, ötleteket, esetleges panaszokat a hello@audiosmart.hu e-mail címre várjuk.

 

 

hello@audiosmart.hu

1122 Budapest,
Városmajor utca 26/b

rólunk

előadók

program

helyszín

Partneri együttműködés

Podcastek

Impresszum

Jelentkezz önkéntesnek

Általános szerződési feltételek

Adatvédelmi tájékoztató

Minden jog fenntartva! | Audiosmart 2024 | Készítette: Mira Webdesign Studio